Regulamin kart podarunkowych

§ 1. Definicje

 1. Wystawca - Maciej Przepiórka - Pracownia Kodolot, ul. Grzybowska 47A, 00-844 Warszawa, NIP: 7122951208, REGON: 361182270,
 2. Sklep internetowy – prowadzony przez Wystawcę sklep internetowy dostępny pod adresem: https://banka-przepiorka.pl,
 3. Karta podarunkowa - bon towarowy (reprezentowany przez kod numeryczny) wydawany w formie cyfrowej (przesyłana na adres e-mail Nabywcy podany w zamówieniu), uprawniający Użytkownika do nabycia na jego podstawie wszelkich Towarów oferowanych w Sklepie internetowym, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu,
 4. Nabywca – osoba dokonująca zakupu Karty podarunkowej za pośrednictwem Sklepu internetowego,
 5. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty podarunkowej, dokonujący transakcji w Sklepie internetowym z wykorzystaniem Karty podarunkowej,
 6. Towar/Usługa – produkt przedstawiony przez Wystawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Transakcji zawartej z Nabywcą,
 7. Emisja – pierwotne wprowadzenie Karty podarunkowej do obrotu przez Wystawcę, poprzez dokonanie zakupu przez Nabywcę,
 8. Transakcja – umowa sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Użytkownikiem a Wystawcą,
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Kart podarunkowych w sklepie internetowym https://banka-przepiorka.pl.
 10. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin Sklepu Internetowego regulujący sposób zawierania Transakcji, dostępny pod adresem: https://banka-przepiorka.pl/policies/terms-of-service.

§ 2. Warunki ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki nabywania oraz użytkowania Kart podarunkowych.
 2. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz elektroniczną kartą płatniczą. Karta podarunkowa jest formą vouchera na zakupy w Sklepie internetowym.
 3. Wydawana Karta podarunkowa jest bonem różnego przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, i w związku z tym Emisja Kart podarunkowych nie stanowi Transakcji opodatkowanej podatkiem VAT w rozumieniu obowiązujących przepisów podatkowych.
 4. Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania Karty podarunkowej jako wynagrodzenie za całość lub część zakupów Towarów dokonywanych w Sklepie internetowym.
 5. Za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik może dokonywać Transakcji tylko w Sklepie internetowym dokonując zakupu dowolnych Towarów i Usług dostępnych w Sklepie internetowym.
 6. Karta podarunkowa nie może zostać wymieniona na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Dotyczy to również sytuacji, gdy środki zgromadzone na Karcie podarunkowej nie zostały wykorzystane w okresie ważności Karty podarunkowej.
 7. Wystawca wydaje Karty podarunkowe na okaziciela i w związku z tym nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą podarunkową przez osoby trzecie, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy, a powstałych po ich przekazaniu Nabywcy.
 8. Karta podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 6 miesięcy (rozumianych na potrzeby niniejszego Regulaminu jako okres od 184 dni) licząc od dnia zakupu Karty podarunkowej. Po upływie wskazanego wyżej terminu, Karta podarunkowa traci swoją ważność i nie będzie już możliwe dokonywanie Transakcji za jej pomocą.
 9. Aktywacja Karty podarunkowej następuje automatycznie w chwili jej zakupu przez Nabywcę. Od chwili aktywacji Karty podarunkowej, Nabywca może dokonywać Transakcji za pomocą Karty podarunkowej.

§ 3. Zasady nabywania Kart podarunkowych

 1. Karta podarunkowa dostępna jest tylko za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W celu nabycia Karty podarunkowej, Nabywca zobowiązany będzie dodać do koszyka w Sklepie internetowym wybraną przez siebie Kartę podarunkową oraz dokonać płatności w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 3. Nabywca może wybrać wartość Karty podarunkowej spośród dostępnych nominałów:
 • 100 PLN
 • 250 PLN
 • 500 PLN
 • 1000 PLN
 • 1600 PLN
 • Płatność za Kartę podarunkową może być dokonana w dowolnej formie, dostępnej w Sklepie internetowym.
 • Po zaksięgowaniu płatności za Kartę podarunkową, Wystawca prześle kartę podarunkową na adres e-mail wskazany przez Nabywcę.
 • Wystawca wydaje Karty podarunkowe tylko w formie cyfrowej, tj. wiadomości e-mail zawierającej unikalny kod bonu.
 • § 4. Zasady korzystania z Karty podarunkowej

  1. Realizacja Karty podarunkowej polega na nabyciu Towarów oferowanych w Sklepie internetowym Wystawcy oraz opłaceniu ceny nabycia za Towar z wykorzystaniem środków zapisanych na Karcie podarunkowej.
  2. Nabywca w celu dokonania Transakcji nie musi być zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu internetowego. Sposób dokonywania Transakcji w Sklepie internetowym określa Regulamin Sklepu Internetowego.
  3. Karta podarunkowa nie może zostać wykorzystana do zakupu innej Karty podarunkowej.
  4. W celu opłacenia zakupionych Towarów za pomocą Karty podarunkowej, Klient zobowiązany będzie do podania unikalnego kodu karty w odpowiednim polu na ekranie płatności.
  5. Użytkownik może skorzystać z Karty podarunkowej niezależnie od kwoty zamówienia.
  6. Jeżeli kwota zamówienia przekracza dostępną bieżącą kwotę na Karcie podarunkowej Użytkownik dokonując Transakcji za pomocą Karty podarunkowej zobowiązany będzie do dopłacenia kwoty stanowiącej różnicę wartości Karty podarunkowej oraz ceny nabywanego Towaru za pośrednictwem jednego z udostępnionych sposobów płatności.
  7. Jeżeli kwota zamówienia jest mniejsza od dostępnej bieżącej kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej, zamówienie zostanie w całości opłacone ze środków na Karcie podarunkowej, a pozostała na Karcie podarunkowej kwota może zostać wykorzystana przy kolejnych zamówieniach do końca terminu ważności Karty podarunkowej.
  8. Użytkownik może wykorzystać do opłacenia jednego zamówienia złożonego w Sklepie internetowym dowolną liczbę kart podarunkowych.
  9. Użytkownik może skorzystać z Karty podarunkowej do opłacenia dowolnej liczby zamówień, pod warunkiem, że na Karcie podarunkowej znajdują się jeszcze środki i nie upłynął jej termin ważności.
  10. Użytkownik może zażądać podania salda swojej Karty podarunkowej korzystając z któregokolwiek z kanałów komunikacji podanych w sekcji Kontakt Sklepu internetowego.
  11. Niezależnie od wyboru Karty podarunkowej jako formy płatności za złożone zamówienie na Towary w Sklepie internetowym, Klient w ramach jednej transakcji, w której wykorzystał Kartę podarunkową, będzie mógł skorzystać z rabatu przyznanego przez Wystawcę w formie kodu rabatowego w ramach organizowanej akcji promocyjnej. W tym celu w ramach koszyka zakupowego, Klient będzie zobowiązany wpisać posiadany kod rabatowy w polu „Wpisz kod rabatowy”.
  12. Wystawca jest uprawniony odmówić realizacji Karty podarunkowej w sytuacji, gdy:
  • Upłynął termin ważności Karty podarunkowej,
  • Działania Użytkownika naruszają Regulamin lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę lub polegających na fałszowaniu danych,
  • Całe saldo Karty podarunkowej zostało już wykorzystane.
 • W celu skorzystania z Karty podarunkowej podczas realizacji Transakcji w Sklepie internetowym, Użytkownik zobowiązany będzie wpisać na ekranie płatności w polu: „Karta prezentowa” numeryczny kod zapisany na Karcie podarunkowej oraz kliknąć „Zastosuj”.
 • Po wykonaniu czynności opisanych w § 4 ust. 13 Regulaminu, wartość ceny do zapłaty zostanie pomniejszona o wartość Karty podarunkowej, do całkowitej wartości zamówienia włącznie, jeżeli pozwalać na to będzie bieżące saldo zastosowanej Karty podarunkowej.
 • § 5. Reklamacje

  1. Reklamacje związane ze sprzedażą Kart podarunkowych należy składać bezpośrednio do Wystawcy poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: pracownia@banka-przepiorka.pl.
  2. Wszelkie reklamacje w zakresie związanym z zakupem oraz używaniem Kart podarunkowych będą rozpatrywane przez Wystawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
  3. Użytkownik może skontaktować się z Wystawcą w sprawie usług świadczonych na mocy niniejszego Regulaminu w dowolny sposób określony w sekcji Kontakt Sklepu internetowego.
  4. Użytkownik może złożyć reklamację jeśli usługi określone w Regulaminie nie są realizowane lub też są realizowane, ale niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  5. Reklamacje w zakresie Towarów zakupionych z wykorzystaniem Karty podarunkowej należy składać w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego.

   § 6. Odstąpienie od umowy

  1. Nabywcy, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nabycia Karty podarunkowej oraz może dokonać jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty podarunkowej.
  2. Forma złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy nabycia Karty podarunkowej, określona została w Regulaminie Sklepu Internetowego. Po otrzymaniu oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy nabycia Karty podarunkowej i dokonaniu zwrotu Karty podarunkowej, Wystawca przeprowadza weryfikację, czy Karta podarunkowa, którą Nabywca chce zwrócić nie została już częściowo lub w całości wykorzystana podczas dokonywania Transakcji w Sklepie Internetowym.
  3. Po pozytywnej weryfikacji, o której mowa w § 6. ust. 2 Regulaminu, Wystawca zwraca Nabywcy wartość Karty podarunkowej wraz z kosztami dostawy na wskazany rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Kartę lub w inny sposób zgodnie z życzeniem Nabywcy, a Karta podarunkowa jest dezaktywowana.
  4. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia zwrotu Towaru zakupionego z wykorzystaniem Karty podarunkowej, wartość zwracanego Towaru zostanie zwrócona poprzez wydanie nowej Karty podarunkowej.
  5. Wartość nowej Karty podarunkowej będzie taka sama, jak wartość pierwotnej Karty podarunkowej. Natomiast pozostała wartość zwracanego Towaru zostanie przesłana na rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność za Towary lub w inny sposób zgodnie z życzeniem Użytkownika.

  § 7. Postanowienia końcowe

  1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://banka-przepiorka.pl/gift-cards-terms-of-service.
  2. Na wyraźne żądanie Użytkownika, Wystawca może przesłać Użytkownikowi Regulamin w formie wiadomości e-mail, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  3. Nabywca poprzez dokonanie zakupu oraz Użytkownik poprzez skorzystanie z Karty podarunkowej oświadczają, iż zapoznali się z treścią Regulaminu oraz akceptują jego treść.
  4. Wystawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, jeśli konieczność dokonania zmian wynikać będzie z czynników niezależnych od Wystawcy. O zmianie Regulaminu Wystawca poinformuje poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie: https://banka-przepiorka.pl/, wraz z informacją od kiedy obowiązuje zmieniony Regulamin.
  5. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, do Kart podarunkowych wydanych przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu, zastosowanie będzie miała poprzednio obowiązująca treść Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie tylko wobec Kart podarunkowych wydanych po jego wejściu w życie.
  6. W wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminu Sklepu Internetowego.
  7. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Sklepu Internetowego, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu.
  Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2021